Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim istnieje od 1990 roku i jest jednostką organizacyjną Gminy Dębe Wielkie. Ośrodek ma swoją siedzibę w Dębem Wielkim w budynku Gminy Dębe Wielkie przy ul. Strażackiej 3.

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zlecone przez administrację rządową w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z regulacją zawartą w ustawach i innych aktach prawnych oraz umowach.

Print Friendly