WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może przekroczyć na jedną osobę  w rodzinie 528,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

  • Zaświadczenie o dochodach tj.:
  1.  zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informacje o wysokości potrąconej składki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
  2. zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
  3. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych.
  4. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (1 h przeliczeniowy = 308,00 zł.),
  5. zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach,
  6. odcinek renty / emerytury,
  7. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

WSTECZ

 

Print Friendly