ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, dokument USC, inne).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  1. śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
  2. klęski żywiołowej,
  3. innych, szczególnych okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z opinią dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń oraz wymaganymi dokumentami należy składać bezpośrednio do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim;
ul. Strażacka 3, pok. 55 w godzinach:
poniedziałek – środa 8:00 – 16:00, czwartek 8:00 – 18:00, piątek 8:00 – 14:00

Informacje można uzyskać osobiście lub pod numerem tel. (25) 756-47-55

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WSTECZ

 

 

 

 

Print Friendly