Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, tel. (25) 756-47-46, e-mail: gops@debewielkie.pl;
  2. w sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@gops.debewielkie.pl;
  3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;
  4. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zawartych umów, a w pozostałych przypadkach w zakresie i celu określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej umowy powierzenia;
  6. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania z uwzględnieniem zakresu wymaganego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  7. posiada Pan/i/ prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  8. przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;
  10. decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu.
Print Friendly